Všeobecné podmínky1. Základní charakteristika vzdělávacího programu
SoftAka je moderní vzdělávací akademie specializovaná na měkké dovednosti využívané především v komunikačních, digitálních, mediálních a PR agenturách. Je složena ze dvou programů, 8 denního programu ENTRY a desetidenního programu EXCELENCE.

2. Forma seminářů
Semináře probíhají formou interaktivního školení, prezentací a praktických cvičení, která aktivně zapojují posluchače semináře. Každý seminářový den probíhá od 9 hod do 16 hod. Mezi jednotlivými školícími částmi jsou 2 krátké přestávky a hodinová pauza na oběd.

3. Způsob a podmínky přihlášení a přijetí
Do SoftAka je možné přihlásit se na webových stránkách www.softaka.cz tím, že si zájemce rezervuje místa v sekci "Rezervace". Rezervace bude potvrzena podle stávající naplněnosti programu formou předepsané závazné objednávky, kterou je rezervující povinen do týdne od dodání, nejpozději však 5 pracovních dní před zahájením školení, e-mailem potvrdit. Pokud tak neučiní, není dále jeho rezervace garantována a může být postoupena dalším zájemcům. Je-li již plně obsazen daný program akademie SoftAka, je možnost předběžné rezervace na nejbližší možný další program, který bude otevřen. Každý jednotlivý program (ENTRY/ EXCELENCE) se otevírá jen v případě minimální naplněnosti programu, tj. 8 posluchačů pro daný program. Daného programu akademie SoftAka má právo účastnit se pouze ten, kdo má uhrazen celý poplatek za objednaný program a to před zahájením prvního z objednaných seminářů. Do SoftAka mohou být přihlášeny pouze osoby starší 18ti let s ukončeným středoškolským vzděláním.

4. Údaje o objednavateli a a posluchačích
Objednávku musí podepsat za firmu kompetentní osoba. Dále u této osoby musí být uvedeny aktuální kontakty, tj. e-mail a telefon. Nejpozději týden před prvním seminářem, kterého se posluchači účastní, musí být sdělena jména a kontakty na konkrétní posluchače pro konkrétní semináře. Dojde-li v průběhu studia ke změně jakéhokoliv údaje, je posluchač povinen sdělit tuto změnu na adresu pořadatele, tedy info@win-win.cz.

5. Zrušení objednávky a storno poplatky
Zrušení objednávky programu Entry nebo programu Excelence: 60 dní před zahájením programu - poplatek 50% z objednávkové ceny 30 dní před zahájením programu – storno poplatek 75% z objednávkové ceny 14 dní před zahájením programu – storno poplatek 90 % z objednávkové ceny 7 a méně dní před zahájením programu – storno poplatek 100% z objednávkové ceny (respektive není nárok na vrácení uhrazené částky)

6.Organizace seminářů
Semináře probíhají vždy v Praze, v prostorech vybavených zázemím pro semináře a konference. Součástí zázemí a servisu na semináři je připojení na internet, v průběhu coffee breaků jsou k dispozici nealko teplé a studené nápoje. Oběd je v režii posluchačů. Mohou si v začátku každého seminářového dne vybrat z poledního menu v místě konání semináře.

7. Možné změny SoftAka
V průběhu konání seminářů mohou být výjimečně, ze závažných důvodů měněny termíny jednotlivých seminářů. O těchto změnách budou posluchači předem informováni e-mailem.

8. Studijní materiály, dokumentace přednášek a seminářů
Studijní materiály ze semináře mají posluchači k dispozici v tištěné podobě a dokumentace z daného semináře (fotografie flipchartů apod.) bude poskytnuta posluchačům e-mailem do deseti pracovních dnů po skončení daného semináře. Dokumentace i veškeré materiály ze seminářů jsou určeny výhradně pro studijní potřeby posluchačů. Bez souhlasu autora dokumentace a pořadatele SoftAka nesmí být dále šířeny a publikovány.

10. Závěrecné zkoušky
Závěrečné zkoušky probíhají formou písemného testu a ústní zkoušky. Podmínkou připuštění k závěrečnému testu je: - posluchačova účast na alespoň 80% seminářových dnů SoftAka. - uhrazený poplatek vyplývající z objednávky - včasný příchod k závěrečnému testu a ústní zkoušce V závažných situacích (například nemoc posluchače apod.), je možné závěrečný test a/nebo ústní zkoušku absolvovat v náhradním termínu. V takovém případě musí být pořadatel SoftAka informován písemně a to alespoň 1 den před závěrečnými testy a/nebo ústní zkouškou. Test je bodově ohodnocen, bodová hodnota jednotlivých otázek odráží jejich náročnost. Ústní zkouška je ohodnocena komisí, která hodnotí obsah a formu prezentace. Posluchačům budou přesné podmínky závěrečných testů a ústní zkoušky sděleny minimálně 1 měsíc před jejich konáním. Proti výsledkům testu má posluchač právo odvolání do pěti pracovních dnů od písemného předání výsledků. Pořadatel institutu má právo vykázat od závěrečných zkoušek posluchače, který se nedostavil včas nebo nevhodným chováním narušuje průběh zkoušek nebo nedodržuje podmínky předem určené (zákaz používání mobilního telefonu v průběhu testu, diskuse s dalším posluchačem apod.).

11. Certifikát
Posluchači, kteří úspěšně absolvují závěrečný test a ústní zkoušku mají nárok na získání certifikátu podle programu, který absolvovali, tj. získat Certifikát SoftAka Entry nebo Certifikát SoftAka Excelence. Obdrží jej v den konání závěrečných ústních zkoušek.
Registrace
Máte-li zájem absolvovat SoftAka akademii, prosíme zaregistrujte se. Na uvedený e-mail vám bude zaslána předvyplněná objednávka.
Firma:
Jméno a příjmení osoby, která vyřizuje rezervaci/objednávku:
e-mail:
telefon:
Varianta termínů (1 nebo 2 dny v týdnu):
Jména účastníků: